Bygherrerådgivning

Referencer

Coast 2 Coast Climate Challenge - Thyborøn Kanal og Vestlig Limfjord

Projektet Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord er et delprojekt i det store regionale EU-LIFE-projekt Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC).

Ordregiver er et PARTNERSKAB bestående af samtlige vestlige kommuner og forsyningsselskaber langs den vestlige Limfjord.

BISGAARD|EJSING har hjulpet ordregiver med at beskrive projektets indhold, tid og økonomi samt afgrænse tilhørende rådgiverydelser.

Projekt og ydelse er blevet præciseret gennem en konkurrencepræget dialog med de udvalgte rådgiverteams.

Formålet har været at finde et rådgiverteam med tværfaglige kompetencer der kan udarbejde et skitseprojekt for et anlæg som er estimeret til 700 mio. kr. Rådgiverteamet har også til opgave at fremkomme med plan for finansiering.

Opgaven er løst i perioden juni – november 2020

Silkeborg Kommune – Modernisering og udbygning af Funder Skole

Børnetallet er stærkt voksende i Kragelund-Funder Skoledistrikt, og den eksisterende bygningsmasse på Funder skole er utidssvarende, hvorfor Silkeborg Kommune har besluttet en modernisering og udbygning af skolen.

BISGAARD|EJSING er tilknyttet som bygherrerådgiver på projektet, hvor 1. etape forventes at koste 74 mio. kr.

BISGAARD|EJSING har gennemført indledende strategier, udarbejdet udbudsmateriale samt gennemført rådgiverkonkurrencen.

Efter indgåelse af kontrakt med totalrådgiver har BISGAARD|EJSING bistået kommunen med ad hoc bistand og granskning frem til godkendelse af projektforslag.

Opgaven løses i perioden april 2020 – maj 2021

ÅEN TILBAGE TIL BYEN – KLIMASIKRING OG BYUDVIKLING

Horsens Kommune har besluttet at få udarbejdet en udviklingsplan for kvarteret mellem inderhavnen, Niels Gyldings Gade og Åboulevarden.

Horsens Kommune har derfor indgået en aftale med BISGAARD|EJSING som ansvarlig for at gennemføre en parallelkonkurrence.

BISGAARD|EJSING har udarbejdet konkurrenceprogram og gennemført konkurrencen i samarbejde med Horsens Kommunes planafdeling.

Målet har været at 3 tværfaglige teams skulle komme med deres bud på en plan, der kan skabe byudvikling og sikre mod fremtidige ændringer i klimaet.

De 3 teams har afleveret deres endelige forslag, og der gennemføres nu en offentlighedsfase inden bedømmelsen og udpegning af det vindende team i februar 2021.

Herefter skal det vindende team i tæt samarbejde med BISGAARD|EJSING og Horsens Kommune færdiggøre udviklingsplanen.

Det samlede anlægsbudget forventes at være på 0,5 mia. kr.

Opgaven udføres i perioden august 2019 – august 2021.

Silkeborg Kommune – Funder Børnehus – etape 2

Silkeborg Kommune er i vækst – og herunder også børnetallet. 1. etape af Funder Børnehus blev ibrugtaget i 2016. Blot 3 år senere i 2019 blev 2. etape en nødvendighed.

Etape 2 skal rumme yderligere 80 børn i fleksible pladser til aldersgruppen 0-6 år. Der stor fokus på sundhed og udeliv og bevægelse er gennemgående temaer.

BISGAARD|EJSING har fungeret som kommunens proces-, udbuds- og bygherrerådgiver. Vi har udarbejdet udbudsstrategi, udbudsmateriale og gennemført afvikling af en totalrådgiverkonkurrence.

Anlægsbudgettet er på 23 mio. kr. og etape 2 forventes ibrugtaget foråret 2021.

Opgaven er udført i marts 2019- oktober 2019.

Nyt sundhedshus i Odder

I VitaPark i Odder opføres et nyt sundhedshus, der skal samle en række funktioner, for at styrke det nære sundhedsvæsen. Sundhedshuset bliver ca. 4.400 m2og kommer til at indeholde lægepraksisser, akut- og korttidspladser samt træning og genoptræning. Byggeriet forventes afleveret i slutningen af 2022.

Totalentreprisen er vundet af KG. Hansen i samarbejde med Friis & Moltke Architects og Niras.

BISGAARD|EJSING bistår Odder Kommune med bygherrerådgivning og kontraktstyring i projekteringsfasen.

Sønderborg Kommune – Renovering af Dybbøl Skole

Dybbøl-Skolen i Sønderborg står over for en større renovering herunder renovering af facader, lofter, gulve, tag varme, belysning og El-installationer. Skolens to blokke hhv. blok II og blok IV skal renoveres og det forudsættes at skolen kan fungere uden de store gener under selve renoveringen. De indre funktioner og disponeringer bibeholdes i renoveringen.

BISGAARD|EJSING hjælper kommunen med udbudsstrategi, herunder et politisk ønske om fremrykning af investeringer ift. COVID-19. Herudover udarbejder BISGAARD|EJSING samtlige udbudsdokumenter og overordnet byggeprogram, etapeplan, gennemfører udbud og bedømmelse samt indgåelse af kontrakt med totalrådgiver. Der er specielt fokus på at renoveringen kan ske uden genhusning og med så få gener for skolens drift.

Anlægsbudget er på 84 mio. kr.

Opgaven udføres i perioden august 2020 – april 2021.

Fåborg Midtfyn Kommune – Fremtidens forstad

Syd for Odense ligger den lille by Årslev med et indbyggertal på knap 4.000. Byen er kendetegnet ved rekreative naturområder og god infrastruktur med motorvej, tog og cykelsti til Odense. Med sin unikke placering er byen valgt som et af Faaborg-Midtfyn Kommunes største udviklingsområder frem mod 2030. Målet er, at byen skal vokse med 1.200 indbyggere.

Kommunen investerer derfor i disse år i en omfattende byudvikling, der både rummer etablering af en ny, bæredygtig bydel og et nyt moderne centrum. Politikerne har således afsat kr. 150 mio.

Midler, der blandt andet skal investeres i infrastruktur, byggemodning i bydel, etablering af centrum med fælles plads og grønne områder samt etablering af daginstitution og klimahåndtering over de næste fire år. Herefter følger investeringer i skoleudvidelse, multihal, bibliotek mv.

Borgernes engagement i deres by og dens udvikling er i særklasse. En gammel fabriksbygning ”Polymeren” er i dag mødested for mange forskellige mennesker i alle andre, skabt af og for borgerne. Derfor bygger byudviklingen i Årslev også videre på det engagement og de mange ideer, borgerne er kommet med.

Visionen er at skabe en moderne, bæredygtig by. En by, hvor udviklingen svarer på fremtidens behov for klima- og miljømæssig bæredygtighed.

BISGAARD|EJSING har bistået Faaborg Midtfyn Kommune med at komme videre fra Udviklingsplan til realisering. Vi har gennemført indledende udbudsstrategier, etapeplaner, budgetudredning og kompetenceafklaringer samt efterfølgende gennemført 2 udbud. Èt udbud omfattende ny sydlig bydel og et andet udbud vedrørende en omforandring af den eksisterende bymidte. Vi har udarbejdet udbudsmateriale og gennemført konkurrencerne helt frem til kontraktindgåelser. Efterfølgende har vi udført ad hoc kontraktstyring.

Opgaven er udført i perioden oktober 2019 – december 2023.

Nyt Søbad for Skanderborg Kommune

I mange år har der været et ønske om at skabe et nyt Søbad i Skanderborg, med det formål at skabe et nyt samlingspunkt i byen, som knytter byen og søen tættere sammen. Intentionen er at skabe nye fællesskaber på søen med et torv rettet mod både organiseret og selvorganiseret idræt og kultur. Formålet er at tilføre byen og Byparken et attraktivt søbad og torv for

Skanderborgs borgere og turister. Søtorv består af følgende 3 delprojekter:

– En udvidelse af Kulturhuset, som er under udførelse og forventes afleveret juli 2019
– Etablering af ”Kulturløberen” som den pladsdannelse der forbinder Kulturhuset og Søbadet
– Etablering af Søbadet

BISGAARD | EJSING bistår Skanderborg Kommune med at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre en totalentreprisekonkurrence for Søbadet og Kulturløberen.
Konkurrencen forventes gennemført efteråret 2019.

Nye boliger ved havnen i Horsens

Totalentreprenøren Torntoft og Mortensen
udvikler området ved det tidligere Jernlager og NOPA-grunden ved nordhavnen i Horsens.

Her opføres der omkring 70.000 m2 byggeri til beboelse, liberalt erhverv, butik og første etape af en omtrent 30 m bred kanal, der skærer sig igennem området.

BISGAARD | EJSING bistår køberne af de 2 delprojekter ”Kanalhusene” og ”Annex Huset” med bygherrerådgivning og kontraktstyring under projektering og udførelse.

Kanalhusene omfatter 9.000 m2 boligareal til køb og udlejning samt parkeringskælder, der fordeles på 90 unikt placerede boliger placeret ved den nye kanal.

Annex Huset er en del af områdets centralt placerede karrébebyggelse, der indeholder boliger, dagligvarebutik og øvrigt erhverv. Annex Huset omfatter 3.600 m2 boligareal til udlejning samt parkeringskælder, der fordeles på 44 boliger.

Projekterne afleveres i 2020.

110 ungdomsboliger, Banebyen, Viborg

I Viborg er der i disse år gang i en storstilet byudvikling i baneby-området. Området har tidligere været domineret af let industri, og området har været uden optimale forbindelser til midtbyen på grund af den øst-vest gående jernbane.

BISGAARD | EJSING har været dybt involveret i denne byudvikling på mange planer.

Som bygherrerådgiver for Boligselskabet Sct. Jørgen er og har vi de seneste 2 år været involveret i etableringen af 79 seniorboliger og 42 familieboliger i området.

Senest er vi bygherrerådgiver for boligselskabet i forbindelse med opførelse af 110 ungdomsboliger. De 110 ungdomsboliger gennemføres i 2 etaper – som en totalentreprise med forhandling. Første etape omfatter 69 ungdomsboliger.

Som bygherrerådgiver udarbejder BISGAARD | EJSING det samlede udbudsmateriale (herunder byggeprogram) samt står for prækvalifikation, udbud, bedømmelse, forhandling og kontraktindgåelse. Under totalentreprisens udførelse står vi for at sikre, at byggeriet kan realiseres efter aftalt tid, økonomi og kvalitet.

Anlægssummen er på 113 mio. kr.

Realisering af Trafikplan 2017 for Horsens Kommune

Trafikken i Horsens er hårdt belastet ligesom, at Horsens oplever en markant årlig befolkningstilvækst.
Til sammen har det medført behov for udarbejdelse af en ny Trafikplan, der bl.a. skal gøre fremkommeligheden for bilisterne bedre ved at forbedre indfaldsveje, gennemføre vejudvidelser, og krydsomlægninger samt ved at etablere en ny ringforbindelse. I forbindelse med realiseringen af Trafikplanen bistår BISGAARD | EJSING i 2018 og 2019 Horsens Kommune med bygherrerådgivning til følgende delprojekter:

– Vejomlægning af Niels Gyldings Gade, herunder forundersøgelser, ledningsomlægning, trafikafvikling, signalanlæg, belysningsanlæg etc.
– Etablering af broer og tunneller som forberedelse til en ny Ringvej Syd.
– Udvidelse af Ove Jensens Allé (herunder udvidelse ud i Bygholm Å) i forlængelse af Niels Gyllings Gade og frem til og efter vejkrydset (Bilka Krydset) ved Høegh Guldbergsgade.
– Omlægning af Vejkrydset ved Høegh Guldbergsgade (Bilka Krydset), hvor nyt vejkryds etableres ovenpå ny vejbro.

Rådgivningen har omfattet opgave- og udbudsstrategi, planlægning af forundersøgelse, EU-rådgiverudbud og kontrahering.

BRFfonden – Nyt håndværkerkollegium med undervisningsfaciliter

BISGGARD | EJSING leverer bygherre- og konkurrencerådgivning til BRFfonden, som planlægger etableringen af 4-5 helt nye håndværkerkollegier inklusive undervisningsfaciliteter. Kollegierne etableres som de første håndværkerkollegier i Danmark, og de placeres forskellige steder i landet.

Skitseringsprocessen for det første kollegium, forventeligt placeret i Horsens, er under planlægning, hvor projektet i form af et pilotprojekt skal afprøve forskellige idéer og dermed generere værdifulde erfaringer for de efterfølgende kollegieprojekter.

Med de nye håndværkerkollegier ønsker fonden at ”skabe rammer for dem, der skaber rammer
for os”, dvs. de unge, som tager en håndværksmæssig uddannelse indenfor byggeri.
Samtidig ønsker Fonden, at kollegiet skal medvirke til at styrke respekten og et positivt image omkring håndværksfagene, tiltrække flere unge til uddannelserne og derigennem medvirke til at sikre, at det fremtidige behov for dygtige håndværkere i Danmark kan opfyldes af kvalificeret arbejdskraft. Derfor er Håndværkskollegiet et tilbud til mennesker, der er motiverede, engagerede og ambitiøse ift. deres faglige og personlige udvikling.

Udførelse: 2019-2022 – skitseringskonkurrence og senere overgang til totalentreprise
Projektomfang: 6-6.500 m2 nybyggeri og udeanlæg
Anlægssum: Ca. kr. 100 mio.
Honorar: Kan ikke oplyses

Vedligeholdelsesplanlægning samt til- og ombygningsopgaver for Horsens Kommune

BISGAARD | EJSING har i 2018 og 2019 udarbejdet vedligeholdelsesplaner på 12 almene plejecentre og bosteder i Horsens Kommune.

Opgaven har bestået i registrering, tilstandsvurdering og budgetlægning af periodisk og planlagt vedligeholdelse over 30 år.

BISGAARD | EJSING har yderligere, og i forbindelse med til- og ombygningsarbejder på Bostedet på Ane Stauningsvej samt plejecentret Klovenhøj i Brædstrup, bistået med Skema A-budgetlægning og huslejeberegninger.

Bygherre- og udbudsrådgivning – Campus Horsens m.fl.

BISGGARD | EJSING leverer bygherre- og udbudsrådgivning til CASA A/S, der er delegeret bygherre for henholdsvis VIA og SOSU Horsens i forbindelse med opførelsen af et nyt VIA University College på ca. 26.000 m2 og en ny Social- og sundhedsskole på ca. 5.000 m2.

BISGGARD | EJSING udfører en tilsvarende rådgivning i forbindelse med CASAs udvikling af et 27.000 m2 alment boligbyggeri på Kvickly-grunden i Horsens. BISGAARD | EJSINGs ydelser omfatter:

– Opgaveplanlægning og markedsanalyse
– Udbudsstrategi
– Gennemførelse af EU-udbud af leverancer og fagentrepriser
– Bedømmelser og forhandling
– Kontrahering

Udførelse: Rådgivningsopgaven udføres som en række delopgaver og deludbud fra januar 2018 og frem til marts 2019.

Honorar: Kr. 1 mio.
Anlægssum: Samlet anlægssum ca. kr. 750 mio.

411 nye boliger opført på eksist. fundamenter - CIVICA

Som bygherrerådgiver for Boligorganisationen
CIVICA i Odense planlægger og gennemfører
BISGAARD | EJSING et totalentrepriseudbud af en Landsbyggefond støttet helhedsplan omfattende renovering af 411 rækkeboliger i afd. 317 og 323,
som er opført i 70’erne i form af tæt/lav og
præfabrikeret Casalea byggeri. Afd. 317 omfatter 363 familieboliger og afd. 323 48 ældreboliger.

Renoveringen skal gennemføres som nedrivning og efterfølgende opførelse af nye boliger på eksisterende punktfundamenter, hvor sidst nævnte er en forudsætning for renoveringsstøtte hos Landsbyggefonden. Det er udgangspunktet, at de nye boliger opføres som præfabrikeret byggeri i form af fladelementer eller rumstore elementer produceret på fabrik.

De 2 afdelinger omfatter ca. 34.000 m2 bruttoareal, og de forventede entrepriseudgifter andrager kr. 550 mio. inklusive moms. Planlægning og gennemførelse af udbud foretages i 2018-19, mens projektering/udførelse er planlagt til 2019-2022.

BISGAARD | EJSING bistår med:

– Projektledelse og bygherrerådgivning under planlægning, udbud, projektering og udførelse
– Markedsdialog og udbudsstrategi
– Udarbejdelse af udbud
– Gennemførelse af totalentrepriseudbud med forhandling
– Konkurrenceafvikling og bedømmelse
– Kontraktstyring
– Projektgranskning
– Bygherretilsyn

125 familieboliger, Søren Frichs Vej, Aabyhøj

Lokalplan nr. 990 har muliggjort en omdannelse af et 32.000 m2 stort tidligere erhvervsområde. Virksomhederne indenfor området er afviklet eller udflyttet fra området. Det gælder blandt andet Fragtmandscentralen, der er udflyttet til Årslev.

På det tidligere område for fragtmandsventralen opfører Boligselskabet AL2BOLIG blandt andet ca. 125 familieboliger.

BISGAARD | EJSING har bistået med rådgivning under erhvervelse af grunden samt som bygherrerådgiver.

Byggeriet gennemføres i totalentreprise.

BISGAARD | EJSING bistår med udarbejdelse af udbudsmateriale (herunder byggeprogram) samt gennemførelse af prækvalifikation, udbud, bedømmelse, forhandling og kontraktindgåelse. Samtidig er vi AL2BOLIGs nærmeste rådgiver under projektets færdigprojektering, myndighedsbehandling og opførelse.

I denne periode sikrer vi, at kontrol af totalentreprenørens ydelser samt, at byggeriet gennemføres indenfor de aftalte rammer for tid, økonomi og kvalitet.

Anskaffelsesummen er i alt på kr. 188 mio.

Renovering af Marselisborghallen m.fl. for Aarhus Kommune

BISGAARD | EJSING leverer bygherrerådgivnings
-ressourcer til Aarhus Kommune, hvor ”Sport og Fritid”gennemfører en række projekter, bl.a.:

 

Renovering af Marselisborghallen, herunder nye facader, ny indretning af atletikfaciliteter og ny sidebygning.

Nyt renoveret Søsportscenter som rummer både roklub, kano- og kajakklub samt dykkerklub. Bygningerne danner ramme om et ellers stærkt klubliv for roklubben, Aarhus Kano- og Kajakklub samt Sportsdykkerklubben KVAK.

Ny multibane og kunststofbane Ved Åby Skole

Omdannelse af bygninger ved Fjordsgade Skole til et multifunktionelt forenings- og fritidshus for både aftenskoler, idrætten og det idebaserede foreningsliv.

Udførelse: 2017-2020
Anlægssum. Samlet ca. kr. 100 mio.
Honorar: Kan ikke oplyses

Gennemførelse af rammeaftaleudbud og miniudbud for Boligselskabet Viborg

Boligselskabet Viborg opfører omkring 50-75 nye boliger om året. Yderligere gennemfører Boligselskabet renoveringsopgaver (helhedsplaner) på de ældre afdelinger, Digterparken afd. 5, Digterparken afd. 7 og Digterparken afd. 9.  Afdelingerne har i alt 383 boliger og er på 28.906 m2.

I forbindelse med de nævnte aktiviteter har BISGAARD | EJSING gennemført et rammeudbud for både den totalrådgivning og bygherrerådgivning for perioden 2019-2022.Yderligere har BISGAARD | EJSING i 2019 gennemført følgende miniudbud:

Overlundgården – Udbud af totalrådgivning i forbindelse med omdannelse og delvis nedrivning af et eksisterende plejecenter til renoverede og nybyggede boliger, i alt ca. 5.600 m2.

Gothersgade – Udbud af totalrådgivning i forbindelse med ombygning af Gothersgade 41-43 samt Gothersgade 45 centralt i Viborg. Gothersgade 41-43 omhandler en nedrivning for at give plads til nybyggeri af 14 stk. boliger i 3 etager. Gothersgade 45 omhandler en ombygning af den eksisterende bebyggelse til 5 stk. boliger. I alt ca. 2.000 m2.

Houlkær – Udbud af bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af etape 1 af Camp East, hvor etape 1 omhandler 24 ungdomsboliger, fællesrum, vaskeri og kælder under bygning B. i alt ca. 1.000 m2.

 Arnbjerg – Udbud af totalrådgivning i forbindelse med nyopførelse af 58 boliger og fælleshus i Asmild i det østlige Viborg. I alt ca. 5.000 m2.

Boliger til demente og handicappede borgere for Varde Kommune

Varde Kommune har ønsket at opføre nyt alment demenscenter i Ølgod med 32 almene plejeboliger på i alt 2.560 m2 og tilhørende servicearealer til svært demensramte på 400 m2.

I projektet skal der i videst mulige omfang indarbejdes udemiljøer, som understøtter fysisk aktivitet og udeliv, hvor borgere med demens, pårørende og medarbejdere kan færdes trygt i de grønne områder.

Herudover ønskes der indarbejdet velfærdsteknologiske løsninger som eksempelvis sensorgulve og løsninger, der sikre en naturlig døgnrytmebelysning i boliger og servicearealer.

Varde Kommune har yderlige ønsket at opføre 18 almene handicapboliger på i alt 1.224 m2 i tilknytning til Botilbuddet Rosenvang i Ølgod. Der etableres yderligere 600 m2 serviceareal.

For begge opgaver har BISGAARD | EJSING i 2018 bistået med gennemførelse af EU-rådgiverudbud. Rådgivningen har omfattet.

– Udbudsstrategi
– Prækvalifikation
– Ydelsesafgrænsning og udbud
– Bedømmelse og kontrahering

 

Arena Randers – Ny international Multiarena

Arena Randers er et idræts- og kulturcenter, der tilbyder faciliteter for motionister og foreningslivet. Derudover arrangerer og afvikler Arena Randers koncerter, sportsarrangementer, konferencer, messer og lignende arrangementer.

Dog har Arena Randers haft udfordringer med at afholde idræts- og sportsarrangementer, koncerter, messer og lignende i større målestok, hvilket har medført ønske om at tilbygge og etablere en ny intranational multiarena.

Den nye multiarena er påbegyndt efteråret 2017 og omfatter moderne faciliteter til større koncerter og events med plads til 6.000 gæster samt sportsevents som eksempelvis internationale håndboldkampe med plads til op til 3-4.000 tilskuere. Der er yderligere knyttet nye moderne VIP-faciliteter til projektet, hvor der kan afholdes arrangementer med op til 5550 gæster. Det nye sportskompleks omfatter et areal på ca. 9.000 m2.

Bisgaard | Ejsing er gennemgående bygherrerådgiver, hvilket bl.a. omfatter:

– Udarbejdelse af udbudsmateriale til totalentrepriseudbud
– Konkurrenceafvikling
– Kontraktstyring og opfølgning under projektering og udførelse

Udførelse: 2017-2019
Samlet anlægssum: Ca. Kr. 100 mio.
Honorar: ca. kr. 1,5 mio.

Boligselskabet AL2bolig. 54 familieboliger i Skødstrup.

BISGAARD | EJSING er bygherrerådgiver for Boligselskabet AL2bolig i forbindelse med opførelsen af 54 nybyggede familieboliger på Lauritshøj i Skødstrup nord for Aarhus.  Opgaven omfatter udarbejdelse af indledende udbudsstrategi samt projektledelse under udarbejdelse af projektforslag. Projektforslag er udført i samarbejde med JWH Arkitekter, WE Architecture, Niras og ByMUNCH. BISGAARD | EJSING er også bygherre behjælpelig med udbud af færdigprojektering, fagtilsyn og byggeledelse. Endvidere fortsætter BISGAARD | EJSING som projektleder frem til ibrugtagning.

Projektet havde sin opstart i juli 2017 og forventes afsluttet i august 2019.
Det samlede anlægsbudget er på cirka 83 mio. kr.

Brabrand Boligforening – Renovering af afd. 1 og 2

Som bygherrerådgiver for Brabrand Boligforeningen, og i forlængelse af boligforeningens udviklings- og fornyelsesplaner i Gellerup og Brabrand området, gennemfører BISGAARD | EJSING og Orbicon en landsbyggefondstøttet renovering af Brabrand Boligforenings to ældste afdelinger, Søvangen og Hans Brogesparken.

Bygninger og udearealer renoveres ligesom, at beboeraktiviteter og beboersammensætning understøttes af et nyt fælleshus, nye udvendige aktivitetsarealer og nyrenoverede tilgængelighedsboliger. Afdelingerne som er tegnet af Knud Blach Pedersen er kendetegnet ved den smukke beliggenhed ligesom, at afdelingerne er blevet udpeget som særligt bemærkelsesværdigt alment byggeri fra 50’erne. Opgaven omfatter i alt ca. 45.000 m2 boligareal og et anlægsbudget på ca. kr. 500 mio. Opgaven gennemføres i perioden 2017-2021.

BISGAARD | EJSING bistår med:

– Projektledelse og bygherrerådgivning under planlægning, udbud, projektering og udførelse
– Procesbistand i forhold til brugere
– Udbudsstrategi
– Udarbejdelse af udbud
– Gennemførelse af totalrådgiverudbud
– Konkurrenceafvikling og bedømmelse
– Kontraktstyring af rådgivere
– Projektgranskning
– Bygherretilsyn

Boligselskabet Viborg Renovering og ombygning af afd. 6, Ringparken

BISGAARD | EJSING er bygherrerådgiver for Boligselskabet Viborg i forbindelse med realiseringen af den Landsbyggefond støttede helhedsplan for afd. 6 Ringparken.

Ringparken består af en afdeling med i alt 11 boligblokke, der tilsammen rummer 233 lejligheder. Bebyggelsen er bygget fra 1951-55 og blev anlagt som en stokbebyggelse langs Viborgs første ringvej (nu Indre Ringvej). Den smukke og klassiske rødstensbebyggelse er tegnet af den lokale arkitekt J. M. Danielsen, som i tidens løb har udført mange byggerier for Boligselskabet Viborg.

Boligselskabet har ønsket at fremtidssikre afdelingen via en Landsbyggefond støttet helhedsplan. Renoveringen skal bl.a. medvirke til at løse tilgængeligheden via ombygning af udvalgte boliger, ligesom de henset til bygningsalderen typiske problemer omkring kuldebroer, skimmelsvamp m.v. skal afhjælpes. Derudover foretages der en gennemgribende renovering af klimaskærmen og udearealerne.

BISGAARD | EJSING har bistået med udbudsstrategi, afgrænsning af rådgiverydelser, rådgiverudbud, bedømmelse og kontrahering.

Anlægssum er ca. kr. 200 mio.

Renoveringen gennemføres 2018-2020.

Bomidtvest - Renovering af afd. 430 i Vinderup

BISGAARD | EJSING er bygherrerådgiver for Bomidtvest i forbindelse med en Landsbyggefond støttet renovering af afd. 430 i Vinderup, som består af et etagebyggeri fra 70’erne med 60 familieboliger på i alt ca. 4.700 m2. Afdelingen og lokalområdet er udfordret af en manglende efterspørgsel, hvilket betyder, at BISGAARD | EJSING
i dialog med boligselskabet og Landsbyggefonden søger at finde frem til en model, hvor afdelingens tilstand og efterspørgsel forbedres.

BISGAARD | EJSING bistår med:

– Projektledelse og bygherrerådgivning under planlægning, udbud, projektering og udførelse
– Udbudsstrategi
– Udarbejdelse af rådgiverudbud
– Kontraktstyring
– Projektgranskning
– Bygherretilsyn

Anlægssummen andrager ca. kr. 60 mio. inkl. moms.
Anslået tidsperiode 2017-2020.

Kloakering af kolonihaveområder for Aarhus Kommune

Aarhus Kommune gennemfører spildevandskloakering af syv kommunale kolonihaveområder i Aarhus Kommune omfattende: Haveforeningen Charlottehøj, Haveforeningen Trillegården, Haveforeningen Skovlunden, Haveforeningen Solvangen, Haveforeningen Oldjorden, Haveforeningen Frydenlund og Haveforeningen Oldhøjen. De syv haveforeninger er beliggende i Aarhus v og Aarhus C og består tilsammen af 809 haver samt 2 fælleshuse.

BISGAARD | EJSING har i 2018  bistået Aarhus Kommune med at gennemføre totalentrepriseudbud på tredje etape af en samlet kloakering af alle kommunale kolonihaver i Aarhus Kommune med et samlet anlægsbudget på ca. 100 mio.kr.

Rådgivningen har omfattet:

– Udbudsstrategi
– Prækvalifikation
– Teknisk beskrivelse
– Udbud og bedømmelse
– Kontrahering

Kloakseparering for Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune har budgetlagt kloaksepareringsopgaver på i alt ca. 30 strækninger eller lokaliteter placeret i både Andrup, Bramming, Esbjerg N-Ø-V, Ribe og Tjæreborg.

BISGAARD | EJSING har i 2018 ydet Esbjerg Kommune bistand i forhold til et EU-rammeaftaleudbud, hvor der tilknyttes én totalrådgiver (ingeniør) til at forstå projektering, udbud, tilsyn og byggeledelse i relation til de nævnte opgaver.

Rådgivningen har omfattet:

– Udbudsstrategi
– Prækvalifikation
– Ydelsesafgrænsning og udbud
– Bedømmelse og kontrahering

Prækvalificeret til rammeaftaleudbud for Brabrand Boligforening

BISGAARD | EJSING er blandt de rådgiverteams, der er udvalgt til at afgive tilbud på en 4-årig rammeaftale på bygherrerådgivning i relation til nybyggeri og renovering. BISGAARD | EJSING skal varetage den gennemgående bygherrerådgivning som underrådgiver til Orbicon, der leverer de fagtekniske ingeniørkompetencer til opgaven. Til brugerprocesser er der yderligere tilknyttet konsulenterne Plan og Proces.

Brabrand Boligforening har vurderet, at potentialet for nybyggeri årligt kan forventes at være ca. 80 boligenheder mens, at potentialet for større renoveringsprojekter vil være i størrelsesordenen 2,5 mia. kr. over de kommende 10 år.

Midtbyens Gymnasium og Hærvejsbroen, Viborg

Midtbyens Gymnasium og Hærvejsbroen er to selvstændige projekter, som er uløseligt forbundne.

Hærvejsbroen opføres af Viborg Kommune med støtte og deltagelse af Realdania. Midtbyens Gymnasium opføres af undervisningsinstitutionen Mercantec.

Projektering og udførelsen gennemføres parallelt med de samme rådgivere og i et vist omfang de samme entreprenører. Derved opnås et fælles og helstøbt projekt, som både kan fungere og bygges samtidigt.

Erhvervsgymnasiet er på ca. 13.000 m2 og skal kunne rumme ca. 1200 studerende. Under gymnasiet etableres en kommunal p-kælder med plads til 120 biler.

Hærvejsbroen er en stiforbindelse for fodgængere og cyklister på ca. 270 meter, som skal koble Viborg Midtby med Banebyen og ”flettes” ind i det nye gymnasium. Banebro-projektet består af Hærvejspladsen, to broer på ca. 50 og 70 meter, Hærvejstrappen, trapper og elevatorer til perron, parkeringspladser samt tilpasning af øvrige offentlige arealer.

Det samlede anlægsbudget udgør ca. 300 mio. kr.

Projektet er under udførelse og forventes ibrugtaget februar 2019.

BISGAARD | EJSING har fungeret som bygherrerådgiver for Mercantec og senere som Viborg Kommunes projektleder. Ydelserne har omfattet udarbejdelse af konkurrenceprogram, gennemførelse af projektkonkurrence, kvalitet-, økonomi- og kontraktstyring. Herudover har BISGAARD | EJSING deltaget i koordineringen i forhold til andre projekter samt som sparringspartner i forbindelse med byudviklingen i og omdannelsen af Viborg Baneby.

La Tour Tower

BISGAARD | EJSING har været bygherrerådgiver for hotelejer Jens Richard Pedersen, der påtænker at opføre et 94 meter højt boligbyggeri designet af arkitekterne 3XN. Byggeriet på ca. 22.000 m2 indeholder ca. 260-280 boliger med tilhørende parkeringskælder, hvor boligerne i den lave del af byggeriet er målrettet studerende, mens de større boliger i den høje del (tårnet) har mere eksklusiv appel, bl.a. grundet de unikke udsigtsforhold, hvor der i klart vejr er udsigt til Mols, Aarhus bugten samt Fyn og øerne omkring.

Opgaverne har omfattet:

– Markedsdialog
– Aftalegrundlag
– Projektledelse under projektering
– Udbudsstrategi
– Forhandling med totalentreprenører

Byggeriet er placeret ved det gamle vandtårn og La Tour hotellet i Aarhus Nord, som afgrænses af Hasle Ringvej og Randersvej. Hotellet nedrives for at gøre plads til det kommende byggeri, som med sin placering 80 meter over havet bliver et af de højeste bygningsværker i Danmark. Byggeriet forventes påbegyndt 2018-2019.

Klimasikring af Lemvig Bedding og Østhavn

Lemvig Kommune gennemfører i samarbejde med Realdania en totalentreprisekonkurrence om udformningen og klimasikring af havnestrækningen fra Lemvig Bedding til skaterparken på Østhavnen. Projektet udspringer af Lemvig Havneplan 2010, hvis mål er at skabe en fremtidssikret fysisk sammenhæng langs havnen, der forløser havnens byudviklingspotentiale og gør den til et aktivt sted for byen.

Lemvig Bedding og Østhavn er udvalgt af Realdania som ét af flere pilotprojekter, der skal vise, hvordan sikring mod havvandsstigninger kan medvirke til at skabe kvalitet i de danske havnebyer.

BISGAARD | EJSING bistår Lemvig Kommune og Realdania med udbudsrådgivning, herunder udbudsstrategi, markedsscreening og -dialog med egnede totalentreprenører, forudgående prækvalifikation af landskabsarkitekter, udarbejdelse af udbudsmateriale for totalentreprisekonkurrence, bedømmelse og kontrakt.

Opgavens samlede budget er på 20 mio. kr. og projektet forventes realiseret sommeren 2018.

Udbudsrådgivning for Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet AL2bolig.

BISGAARD | EJSING bistår Boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg og Boligselskabet AL2bolig i Aarhus med udbudsstrategier i forbindelse med boligselskabernes kommende nybyggerier og renoveringer.

 

På vegne af de to boligselskaber har BISGAARD | EJSING udbudt en 4-årig rammeaftale for teknisk rådgivning og bistand.

De to boligselskaber forventes sammen at indkøbe teknisk rådgivning til en værdi af ca. 40 mio. kr. via rammeaftalen. Rammeaftalen vil blive anvendt i forbindelse med opførelsen af 120 ungdomsboliger i Viborg samt 54 familieboliger i Skødstrup nord for Aarhus.

Ny Rambla i Aabenraa

Masterplanen for Aabenraa som Fremtidens Købstad indeholder tre hovedelementer – herunder bl.a. en Rambla. Campus-Ramblaen er en bred stiforbindelse, som løber fra campusområdet ved gymnasierne i den ene ende og til svømme- og idrætscentret med den nye multiarena og Kongehøjskolen i den anden.

Projektet har en samlet anlægsbudget på ca. 10 mio. kr. og forventes realiseret inden udgangen af 2017.

BISGAARD | EJSING bistår Aabenraa Kommunes projektledelse med udbudsrådgivning og undervisning samt herudover kontraktstyring af totalrådgiver.

Frøslevlejren, Aabenraa Kommune

I samarbejde med Nationalmuseet og Frøslevlejren har Aabenraa Kommune igangsat en ambitiøs og omfattende plan for revitalisering af Frøslevlejren – en af Europas bedst bevarede fangelejre fra krigens tid, som husede danske fanger, der kunne have været endt i koncentrationslejre i Tyskland.

Visionen med projektet er at bringe Frøslevlejren tilbage til dens oprindelige udseende og således omdanne Frøslevlejren, så det nationale mindesmærke bliver fremtidssikret. Målet er en bæredygtig Frøslevlejr, som kan give besøgende relevante oplevelser og viden om krig, fred og demokrati i mange år fremover. Arbejdet med Frøslevlejren blev igangsat i foråret 2016, hvor Aabenraa Kommune indgik aftale med Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue.

BISGAARD | EJSING fungerer som bygherrerådgiver for Aabenaa Kommune i forbindelse med realisering af visions- og handlingsplan for Frøslevlejren. Herunder bistår BISGAARD | EJSING med udarbejdelse af udbudsstrategi, udarbejdelse af proces- og tidsplan, kvalitetssikring af fondsansøgning m.v.

Opgavens samlede budget udgør ca. 90 mio. kr. Målet er at sikre en realisering af projektet, som forventes ibrugtaget d. 4. maj 2020 – 75-året for Danmarks befrielse.

Helhedsplan for Østerbo i Vejle – Moldeparken

Afd. 18 Moldeparken i Vejle, er en almen etageboligbebyggelse opført sidst i 60’erne og først i 70’erne, som består af 350 familieboliger fordelt på 7 boligblokke og et samlet bruttoetageareal på ca. 30.000 m²

Med baggrund i en orienterende helhedsplan fra juni 2016 skal afdelingen opdateres med højere boligstandard og komfort samt med bedre tilgængelighed inde- og ude, herunder med nyindrettede udearealer, der understøtter til fælles ophold og aktivitet.

Afdelingen ombygges og renoveres i tre nogenlunde ligeligt fordelte niveauer, henholdsvis som tilgængelighedsombygning med elevator (tilgængelighedsboliger) renovering/opdatering med elevator (komfortboliger) og renovering/opdatering uden elevator (renoveringsboliger). Udearealerne renoveres og nyindrettes.

Den samlede anlægsudgift andrager ca. kr. 350 mio. inklusiv moms.

Den samlede opgave realiseres fra 2016 til 2019.

BISGAARD | EJSING bistår med opgavestrategi, rådgiverudbud projektering, rådgiverudbud byggeledelse/fagtilsyn og opfølgende bygherrerådgivning.

Udbudsrådgivning for klimabyen i Middelfart

Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand har i fællesskab igangsat en række projekter, hvor ”byudvikling gennem klimasikring” er en fællesnævner.

Klimabyen i Middelfart bys vestlige del er et eksempel på, hvordan klimatilpasning anvendes for løftestang for at skabe en sjovere og grønnere by.

Klimahavnen er næste skud på stammen.

Ambitionen for Klimahavnen er at klimasikre Middelfart mod fremtidens voldsommere skybrud og stigende havvand og samtidig forløse havnens og midtbyens potentiale og Middelfarts attraktionsværdi. Den samlede projektsum skal nærmere afgrænses via søgning af fondsmidler.

BISGAARD | EJSING bistår Klimahavnen med udbudsrådgivning, herunder konkurrenceudsættelse af den bygherrerådgivning, der skal være med til at realisere de ambitiøse planer.

5-års syn for Horsens Kommune

BISGAARD | EJSING udfører 5-års syn på plejecentret Birkebo i Østbirk.

Plejecentret består af 25 almene plejeboliger, 10 almene seniorboliger samt et kommunalt aktivitets- og serviceareal. I alt ca. 3.500 m2.

5 års-syn for Viborg Gymnasium og HF

BISGAARD | EJSING udfører 5-års syn på sprogfløjen, der blev tilbygget i 2012 samt det renoverings- og ombygningsarbejder, der blev udført samtidig på gymnasiet.

Omfang ca. 2.500 m2.

Nyt plejecenter for Struer kommune

BISGAARD | EJSING gennemfører i samarbejde med Struer Kommune, og som underrådgiver for Bascon, en projektkonkurrence omkring et nyt plejecenter målrettet beboere med Demens og fysisk funktionsnedsættelse. Det nye plejecenter på Peter Bangs Vej i Struer indeholder 48 plejeboliger og en kommunal servicebygning, i alt ca. 5.000 m2.

Konkurrencen tager bl.a. afsæt i det hollandske koncept plejehjem De Hogeweyk, hvor plejehjemmet indrettes som en ”landsby” med hyggelige gader og med forskellige aktiviteter eller tilbud målrettet de ældres formåen.

Ny færgeterminal til Aarhus Havn – og Molslinien

BISGAARD | EJSING er bygherrerådgiver for Aarhus Havn i forbindelse med etablering af en helt ny havn, som primært skal benyttes af Mols Linien men også af Nordic Seaplanes og Aarhus Havn selv. Investeringen forventes i alt at løbe op i 250 mio. kr. Den nye havn placeres på Østhavnen, hvor det nye havnecenter tidligere blev indviet januar 2016. Den nye placering vil være med til at sikre bedre trafikforhold i Aarhus C, da trafikken til og fra havnen kan ske syd om byen. Den nye havn skal stå klar til brug december 2019 og der er stor politisk fokus på at tidsplanen holdes.

BISGAARD | EJSING udarbejder udbudsmateriale for et udbud i totalrådgivning, konkurrenceafvikling, bedømmelse og kontrahering.

 

VI HAR TIDLIGERE LØST OPGAVER FOR: