Bygherrerådgivning

Referencer

Ny færgeterminal til Aarhus Havn – og Molslinien

BISGAARD|EJSING er bygherrerådgiver for Aarhus Havn i forbindelse med etablering af en helt ny havn som primært skal benyttes af Mols Linien, men også af Nordic Seaplanes og Aarhus Havn selv. Investeringen forventes i alt at løbe op i 250 mio. kr. Den nye havn placeres på Østhavnen, hvor det nye havnecenter tidligere blev indviet januar 2016. Den nye placering vil være med til at sikre bedre trafikforhold i Aarhus C, da trafikken til og fra havnen kan ske syd om byen. Den nye havn skal stå klar til brug december 2019 og der er stor politisk fokus på at tidsplanen holdes.

BISGAARD|EJSING udarbejder udbudsmateriale for et udbud i totalrådgivning, konkurrenceafvikling, bedømmelse og kontrahering.

 

Frøslevlejren, Aabenraa Kommune

I samarbejde med Nationalmuseet og Frøslevlejren har Aabenraa Kommune igangsat en ambitiøs og omfattende plan for revitalisering af Frøslevlejren – en af Europas bedst bevarede fangelejre fra krigens tid, som husede danske fanger, der kunne været endt i koncentrationslejre i Tyskland.

Visionen med projektet er at bringe Frøslevlejren tilbage til dens oprindelige udseende, og således omdanne Frøslevlejren, så det nationale mindesmærke bliver fremtidssikret. Målet er en bæredygtig Frøslevlejr, som kan give besøgende relevante oplevelser og viden om krig, fred og demokrati i mange år fremover. Arbejdet med Frøslevlejren blev igangsat i foråret 2016, hvor Aabenraa Kommune indgik aftale med Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue.

BISGAARD|EJSING fungerer som bygherrerådgiver for Aabenaa Kommune i forbindelse med realisering af visions- og handlingsplan for Frøslevlejren – herunder bistår BISGAARD|EJSING med udarbejdelse af udbudsstrategi, udarbejdelse af proces- og tidsplan, kvalitetssikring af fondsansøgning m.v.

Opgavens samlede budget udgør ca. 90 mio. kr. Målet er at sikre en realisering af projektet, som forventes ibrugtaget d. 4. maj 2020 – 75-året for Danmarks befrielse.

Boligselskabet AL2bolig. 54 familieboliger i Skødstrup.

BISGAARD|EJSING er bygherrerådgiver for Boligselskabet AL2bolig i forbindelse med opførelsen af 54 nybyggede familieboliger på Lauritshøj i Skødstrup nord for Aarhus.  Opgaven omfatter udarbejdelse af indledende udbudsstrategi, samt projektledelse under udarbejdelse af projektforslag. Projektforslag er udført i samarbejde med JWH Arkitekter, WE Architecture, Niras og ByMUNCH. BISGAARD|EJSING er også bygherre behjælpelig med udbud af færdigprojektering, fagtilsyn og byggeledelse. Endvidere fortsætter BISGAARD|EJSING som projektleder frem til ibrugtagning.

Projektet havde sin opstart i juli 2017 og forventes afsluttet i august 2019.
Det samlede anlægsbudget er på cirka 83 mio. kr.

Udbudsrådgivning for Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet AL2bolig.

BISGAARD|EJSING bistår Boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg og Boligselskabet AL2bolig i Aarhus med udbudsstrategier i forbindelse boligselskabernes kommende nybyggerier og renoveringer.

På vegne af de to boligselskaber har BISGAARD|EJSING udbudt en 4-årig rammeaftale for teknisk rådgivning og bistand.

De to boligselskaber forventes sammen at indkøbe teknisk rådgivning til en værdi af ca. 40 mio. kr. via rammeaftalen. Rammeaftalen vil blive anvendt i forbindelse med opførelsen af 120 ungdomsboliger i Viborg samt 54 familieboliger i Skødstrup nord for Aarhus.

Arena Randers – Ny international Multiarena

Arena Randers er et idræts- og kulturcenter, der tilbyder faciliteter for motionister og foreningslivet. Derudover arrangerer og afvikler Arena Randers koncerter, sportsarrangementer, konferencer, messer og lignende arrangementer.

Dog har Arena Randers haft udfordringer med at afholde idræts- og sportsarrangementer, koncerter, messer og lignende i større målestok, hvilket har medført ønske om at tilbygge etablere en ny intranational Multiarena.

Den nye multiarena er påbegyndt efteråret 2017 og omfatter moderne faciliteter til større koncerter og events med plads til 6.000 gæster, samt sportsevents som eksempelvis internationale håndboldkampe med plads til op til 3-4.000 tilskuere. Der yderligere knyttet nye moderne VIP-faciliteter til projektet, hvor der kan afholdes arrangementer med op til 5550 gæster. Det nye sportskompleks omfatter et areal på ca. 9.000 m2.

Bisggard|Ejsing er gennemgående bygherrerådgiver, hvilket bl.a. omfatter:
– Udarbejdelse af udbudsmateriale til totalentrepriseudbud
– Konkurrenceafvikling
– Kontraktstyring og opfølgning under projektering og udførelse

Udførelse: 2017-2019
Samlet anlægssum: Ca. Kr. 100 mio.
Honorar: ca. kr. 1,5 mio.

411 nye boliger opført på eksist. fundamenter - CIVICA

Som bygherrerådgiver for Boligorganisationen CIVICA i Odense planlægger og gennemfører BISGAARD|EJSING et totalentrepriseudbud af en Landsbyggefond støttet helhedsplan omfattende renovering af 411 rækkeboliger i afd. 317 og 323, som er opført i 70’erne i form af tæt/lav ogpræfabrikeret Casalea byggeri. Afd. 317 omfatter 363 familieboliger og afd. 323 48 ældreboliger.

Renoveringen skal gennemføres som nedrivning og efterfølgende opførelse af nye boliger på eksisterende punktfundamenter, hvor sidst nævnte er en forudsætning for renoveringsstøtte hos Landsbyggefonden. Det er udgangspunktet, at de nye boliger opføres som præfabrikeret byggeri i form af fladelementer eller rumstore elementer produceret på fabrik.

De 2 afdelinger omfatter ca. 34.000 m2 bruttoareal, og de forventede entrepriseudgifter andrager kr. 550 mio. inklusive moms. Planlægning og gennemførelse af udbud foretages i 2018-19, mens projektering/udførelse er planlagt til 2019-2022.

BISGAARD|EJSING bistår med:

 • Projektledelse og bygherrerådgivning under planlægning, udbud, projektering og udførelse
 • Markedsdialog og udbudsstrategi
 • Udarbejdelse af udbud
 • Gennemførelse af totalentrepriseudbud med forhandling
 • Konkurrenceafvikling og bedømmelse
 • Kontraktstyring
 • Projektgranskning
 • Bygherretilsyn

125 familieboliger, Søren Frichs Vej, Aabyhøj

Lokalplan nr. 990 har muliggjort en omdannelse af et 32.000 m2 stort tidligere erhvervsområde. Virksomhederne indenfor området er afviklet eller udflyttet fra området. Det gælder blandt andet Fragtmandscentralen, der er udflyttet til Årslev.

På det tidligere område for fragtmandsventralen opfører Boligselskabet AL2BOLIG blandt andet ca. 125 familieboliger.

BISGAARD|EJSING har bistået med rådgivning under erhvervelse af grunden samt som bygherrerådgiver.

Byggeriet gennemføres i totalentreprise.

BISGAARD|EJSING bistår med udarbejdelse af udbudsmateriale (herunder byggeprogram) samt gennemførelse af prækvalifikation, udbud, bedømmelse, forhandling og kontraktindgåelse. Samtidig er vi AL2BOLIGs nærmeste rådgiver under projektets færdigprojektering, myndighedsbehandling og opførelse.

I denne periode sikrer vi at kontrol af totalentreprenørens ydelser samt at byggeriet gennemføres indenfor de aftalte rammer for tid, økonomi og kvalitet.

Anskaffelsesummen er i alt på kr. 188 mio.

Bygherre- og udbudsrådgivning – Campus Horsens m.fl.

BISGGARD|EJSING leverer bygherre- og udbudsrådgivning til CASA A/S, der er delegeret bygherre for henholdsvis VIA og SOSU Horsens i forbindelse med opførelsen af et nyt VIA University College på ca. 26.000 m2 og en ny Social- og sundhedsskole på ca. 5.000 m2.

BISGGARD|EJSING udfører en tilsvarende rådgivning i forbindelse med CASA’s udvikling af et 27.000 m2 alment boligbyggeri på Kvickly-grunden i Horsens. BISGAARD|EJSING’s ydelser omfatter:

 • Opgaveplanlægning og markedsanalyse
 • Udbudsstrategi
 • Gennemførelse af EU-udbud af leverancer og fagentrepriser
 • Bedømmelser og forhandling
 • Kontrahering

Udførelse: Rådgivningsopgaven udføres som en række delopgaver og deludbud fra januar 2018 og frem til marts 2019.

Honorar: Kr. 1 mio.
Anlægssum: Samlet anlægssum ca. kr. 750 mio.

Renovering af Marselisborghallen m.fl. for Aarhus Kommune

BISGAARD | EJSING leverer bygherrerådgivnings
-ressourcer til Aarhus Kommune, hvor ”Sport og Fritid”gennemfører en række projekter, bl.a.:

Renovering af Marselisborg Hallen, herunder nye facader, ny indretning af atletikfaciliteter og ny sidebygning.

Nyt renoveret Søsportscenter som rummer både roklub, kano- og kajakklub samt dykkerklub. Bygningerne danner ramme om et ellers stærkt klubliv for roklubben, Aarhus Kano- og Kajakklub samt Sportsdykkerklubben KVAK.

Ny multibane og kunststofbane Ved Åby Skole

Omdannelse af bygninger ved Fjordsgade Skole til et multifunktionelt forenings- og fritidshus for både aftenskoler, idrætten og det idebaserede foreningsliv.

Udførelse: 2017-2020
Anlægssum. Samlet ca. kr. 100 mio.
Honorar: Kan ikke oplyses

Midtbyens Gymnasium og Hærvejsbroen, Viborg

Midtbyens Gymnasium og Hærvejsbroen er to selvstændige projekter – som er uløseligt forbundne.

Hærvejsbroen opføres af Viborg Kommune med støtte og deltagelse af Realdania. Midtbyens Gymnasium opføres af undervisningsinstitutionen Mercantec.

Projektering og udførelsen gennemføres parallelt, med de samme rådgivere og i et vist omfang de samme entreprenører. Derved opnås et fælles og helstøbt projekt, som både kan fungere og bygges samtidigt.

Erhvervsgymnasiet er på ca. 13.000 m2 og skal kunne rumme ca. 1200 studerende. Under gymnasiet etableres en kommunal p-kælder med plads til 120 biler.

Hærvejsbroen er en stiforbindelse for fodgængere og cyklister på ca. 270 meter, som skal kobleViborg Midtby med Banebyen, og ”flettes” ind i det nye gymnasium. Banebro-projektet består af Hærvejspladsen, to broer på ca. 50 og 70 meter, Hærvejstrappen, trapper og elevatorer til perron, parkeringspladser samt tilpasning af øvrige offentlige arealer.

Det samlede anlægsbudget udgør ca. 300 mio. kr.

Projektet er under udførelse og forventes ibrugtaget februar 2019.

BISGAARD|EJSING har fungeret som bygherrerådgiver for Mercantec og senere som Viborg Kommunes projektleder. Ydelserne har omfattet udarbejdelse af konkurrenceprogram, gennemførelse af projektkonkurrence, kvalitet-, økonomi- og kontraktstyring. Herudover har BISGAARD|EJSING deltaget i koordineringen i forhold til andre projekter samt som sparringspartner i forbindelse med byudviklingen i og omdannelsen af Viborg Baneby.

110 ungdomsboliger, Banebyen, Viborg

I Viborg er der i disse år gang i en storstilet byudvikling i baneby-området. Området har tidligere været domineret af let industri og området har været uden optimale forbindelser til midtbyen på grund af den øst-vest gående jernbane.

BISGAARD|EJSING har været dybt involveret i denne byudvikling på mange planer.

Som bygherrerådgiver for Boligselskabet Sct. Jørgen er og har vi de seneste 2 år været involveret i etableringen af 79 seniorboliger og 42 familieboliger i området.

Senest er vi bygherrerådgiver for boligselskabet i forbindelse med opførelse af 110 ungdomsboliger. De 110 ungdomsboliger gennemføres i 2 etaper – som en totalentreprise med forhandling. Første etape omfatter 69 ungdomsboliger.

Som bygherrerådgiver udarbejder BISGAARD|EJSING det samlede udbudsmateriale (herunder byggeprogram), samt står for prækvalifikation, udbud, bedømmelse, forhandling og kontraktindgåelse. Under totalentreprisens udførelse står vi for at sikre at byggeriet kan realiseres efter aftalt tid, økonomi og kvalitet.

Anlægssummen er på 113 mio. kr.

BRFfonden – Nyt håndværkerkollegium med undervisningsfaciliter

BISGGARD|EJSING leverer bygherre- og konkurrencerådgivning til BRFfonden, som planlægger etableringen af 4-5 helt nye håndværkerkollegier inklusive undervisningsfaciliteter. Kollegierne etableres som de første håndværkerkollegier i Danmark, og placeres forskellige steder i landet.

Skitseringsprocessen for det første kollegium, forventeligt placeret i Horsens, er under planlægning, hvor projektet i form af et pilotprojekt skal afprøve forskellige idéer og dermed generere værdifulde erfaringer for de efterfølgende kollegieprojekter.

Med de nye håndværkerkollegier ønsker fonden at ”skabe rammer for dem, der skaber rammer
for os”, dvs. de unge, som tager en håndværksmæssig uddannelse indenfor byggeri.
Samtidig ønsker Fonden, at kollegiet skal medvirke til at styrke respekten og et positivt image omkring håndværksfagene, tiltrække flere unge til uddannelserne og derigennem medvirke til at sikre, at det fremtidige behov for dygtige håndværkere i Danmark kan opfyldes af kvalificeret arbejdskraft. Derfor er Håndværkskollegiet et tilbud til mennesker der er motiverede, engagerede og ambitiøse ift. deres faglige og personlige udvikling.

Udførelse: 2019-2022 – skitseringskonkurrence og senere overgang til totalentreprise
Projektomfang: 6-6.500 m2 nybyggeri og udeanlæg
Anlægssum: Ca. kr. 100 mio.
Honorar: Kan ikke oplyses

Brabrand Boligforening – Renovering af afd. 1 og 2

Som bygherrerådgiver for Brabrand Boligforeningen, og i forlængelse af boligforeningens udviklings- og fornyelsesplaner i Gellerup og Brabrand området, gennemfører BISAARD|EJSING og Orbicon en landsbyggefondstøttet renovering af Brabrand Boligforenings 2 ældste afdelinger, Søvangen og Hans Brogesparken.

Bygninger og udearealer renoveres, ligesom beboeraktiviteter og beboersammensætning understøttes af et nyt fælleshus, nye udvendige aktivitetsarealer og nyrenoverede tilgængelighedsboliger. Afdelingerne som er tegnet af Knud Blach Pedersen er kendetegnet ved den smukke beliggenhed,ligesom afdelingerne er blevet udpeget som særligt bemærkelsesværdigt alment byggeri fra 50’erne.Opgaven omfatter i alt ca. 45.000 m2 boligareal og et anlægsbudget på ca. kr. 500 mio. Opgaven gennemføres i perioden 2017-2021.

BISGAARD|EJSING bistår med:

 • Projektledelse og bygherrerådgivning under planlægning, udbud, projektering og udførelse
 • Procesbistand i forhold til brugere
 • Udbudsstrategi
 • Udarbejdelse af udbud
 • Gennemførelse af totalrådgiverudbud
 • Konkurrenceafvikling og bedømmelse
 • Kontraktstyring af rådgivere
 • Projektgranskning
 • Bygherretilsyn

Helhedsplan for Østerbo i Vejle – Moldeparken

Afd. 18 Moldeparken i Vejle, er en almen etageboligbebyggelse opført sidst i 60’erne og først i 70’erne, og som består af 350 familieboliger fordelt på 7 boligblokke og et samlet bruttoetageareal på ca. 30.000 m²

Med baggrund i en orienterende helhedsplan fra juni 2016 skal afdelingen opdateres med højere boligstandard og komfort, samt med bedre tilgængelighed inde- og ude, herunder med nyindrettede udearealer der understøtter til fælles ophold og aktivitet.

Afdelingen ombygges og renoveres i 3 nogenlunde ligeligt fordelte niveauer, henholdsvis som tilgængelighedsombygning med elevator (tilgængelighedsboliger) renovering/opdatering med elevator (komfortboliger) og renovering/opdatering uden elevator (renoveringsboliger). Udearealerne renoveres og ny indrettes.

Den samlede anlægsudgift andrager ca. kr. 350 mio. inklusiv moms.

Den samlede opgave realiseres fra 2016 til 2019.

BISGAARD|EJSING bistår med opgavestrategi, rådgiverudbud projektering, rådgiverudbud byggeledelse/fagtilsyn og opfølgende bygherrerådgivning.

Klimasikring af Lemvig Bedding og Østhavn

Lemvig Kommune gennemfører i samarbejde med Realdania en totalentreprisekonkurrence om udformningen og klimasikring af havnestrækningen fra Lemvig Bedding til skaterparken på Østhavnen. Projektet udspringer af Lemvig Havneplan 2010, hvis mål er, at skabe en fremtidssikret fysisk sammenhæng langs havnen, der forløser havnens byudviklingspotentiale, og gør den til et aktivt sted for byen.

Lemvig Bedding og Østhavn er udvalgt af Realdania som ét af flere pilotprojekter, der skal vise, hvordan sikring mod havvandsstigninger kan medvirke til at skabe kvalitet i de danske havnebyer.

BISGAARD|EJSING bistår Lemvig Kommune og Realdania med udbudsrådgivning, herunder udbudsstrategi, markedsscreening og -dialog med egnede totalentreprenører, forudgående prækvalifikation af landskabsarkitekter, udarbejdelse af udbudsmateriale for totalentreprisekonkurrence, bedømmelse og kontrakt.

Opgavens samlede budget er på 20 mio. kr. og projektet forventes realiseret sommeren 2018.

La Tour Tower

BISGAARD | EJSING har været bygherrerådgiver for hotelejer Jens Richard Pedersen, der påtænker at opføre et 94 meter højt boligbyggeri designet af arkitekterne 3XN. Byggeriet på ca. 22.000 m2 indeholder ca. 260-280 boliger med tilhørende parkeringskælder, hvor boligerne i den lave del af byggeriet er målrettet studerende, mens de større boliger i den høje del (tårnet) har mere eksklusiv appel, bl.a. grundet de unikke udsigtsforhold, hvor der i klart vejr er udsigt til Mols, Aarhus bugten samt Fyn og øerne omkring.

Opgaverne har omfattet:

 • Markedsdialog
 • Aftalegrundlag
 • Projektledelse under projektering
 • Udbudsstrategi
 • Forhandling med totalentreprenører

Byggeriet er placeret ved det gamle vandtårn og La Tour hotellet i Aarhus Nord, som afgrænses af Hasle Ringvej og Randersvej. Hotellet nedrives for at gøre plads til det kommende byggeri, som med sin placering 80 meter over havet bliver et af de højeste bygningsværker i Danmark. Byggeriet forventes påbegyndt 2018-2019.

Udbudsrådgivning for klimabyen i Middelfart

Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand har i fællesskab igangsat en række projekter, hvor ”byudvikling gennem klimasikring” er en fællesnævner.

Klimabyen i Middelfart bys vestlige del er et eksempel på hvordan klimatilpasning anvendes for løftestang for at skabe en sjovere og grønnere by.

Klimahavnen er næste skud på stammen.

Ambitionen for Klimahavnen er at klimasikre Middelfart mod fremtidens voldsommere skybrud og stigende havvand og samtidig forløse havnens og midtbyens potentiale og Middelfarts attraktionsværdi. Den samlede projektsum skal nærmere afgrænses via søgning af fondsmidler.

BISGAARD|EJSING bistår Klimahavnen med udbudsrådgivning, herunder konkurrenceudsættelse af den bygherrerådgivning, der skal være med til at realisere de ambitiøse planer.

Nyt plejecenter for Struer kommune

BISGAARD | EJSING gennemføre i samarbejde med Struer Kommune, og som underrådgiver for Bascon, en projektkonkurrence omkring et nyt plejecenter målrettet beboere med Demens og fysisk funktionsnedsættelse. Det nye plejecenter på Peter Bangs Vej i Struer indeholder 48 plejeboliger og en kommunal servicebygning, i alt ca. 5.000 m2.

Konkurrencen tager bl.a. afsæt i det hollandske koncept plejehjem De Hogeweyk, hvor plejehjemmet indrettes som en ”landsby” med hyggelige gader og med forskellige aktiviteter eller tilbud målrettet de ældres formåen.

Udbudsrådgivning for Boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg

Bisgaard|Ejsing bistår Boligselskabet Sct. Jørgen med udbudsstrategier i relation til deres kommende nybyggerier og renoveringer. Afhængig af opgavernes karakter og rammerne forbundet med opgaverne planlægges der den bedst mulige kombination mellem tidlig og sen rådgivning og/eller udbud, herunder i kombination med forhandlingsmuligheder.

Bomidtvest - Renovering af afd. 430 i Vinderup

BISGAARD|EJSING er bygherrerådgiver for Bomidtvest i forbindelse med en landsbyggefondstøttet renovering af afd. 430 i Vinderup, som består af et etagebyggeri fra 70’erne med 60 familieboliger på i alt ca. 4.700 m2. Afdelingen og lokalområdet er udfordret af en manglende efterspørgsel, hvilket betyder, at BISGAARD|EJSING
i en dialog med boligselskabet og Landsbyggefonden søger at finde frem til en model, hvor afdelingens tilstand og efterspørgsel forbedres.

BISGAARD|EJSING bistår med:

 • Projektledelse og bygherrerådgivning under planlægning, udbud, projektering og udførelse
 • Udbudsstrategi
 • Udarbejdelse af rådgiverudbud
 • Kontraktstyring
 • Projektgranskning
 • Bygherretilsyn

Anlægssummen andrager ca. kr. 60 mio. inkl. moms.
Anslået tidsperiode 2017-2020.

Prækvalificeret til rammeaftaleudbud for Brabrand Boligforening

BISGAARD|EJSING er blandt de rådgiverteams, der udvalgt til at afgive tilbud på en 4 årig rammeaftale på bygherrerådgivning i relation til nybyggeri og renovering. Bisgaard|Ejsing skal varetage den gennemgående bygherrerådgivning som underrådgiver til Orbicon, der levere de fagtekniske ingeniørkompetencer til opgaven. Til brugerprocesser er yderligere tilknyttet konsulenterne Plan og Proces.

Brabrand Boligforening har vurderet, at potentialet for nybyggeri årligt kan forventes at være ca. 80 boligenheder, mens potentialet for større renoveringsprojekter vil være i størrelsesordenen 2,5 mia. kr. over de kommende 10 år.

Procesrådgivning for AAB i Aarhus

BISGAARD|EJSING bistår AAB som procesrådgiver med en projekthåndbog indeholdende en beskrivelse af identitet, politikker & værdier samt grundlæggende beskrivelser af projekter, projektfaser og projektledelse. Formålet er at have et fælles værktøj, som grundlag for løsning af de mange forskellige opgaver der løses i AAB’s projektafdeling.

Projekthåndbogen skal være brugbar for alle medarbejdere uanset hvor stor eller lille den opgave er som de beskæftiger sig med. Samtidig skal arbejdet styrker fællesskabet og sammenhængskraften i projektafdelingen.

Ny Rambla i Aabenraa

Masterplanen for Aabenraa som Fremtidens Købstad indeholder tre hovedelementer – herunder bl.a. en Rambla. Campus-Ramblaen er en bred stiforbindelse, som løber fra campusområdet ved gymnasierne i den ene ende og til svømme- og idrætscentret med den nye multiarena og Kongehøjskolen i den anden.

Projektet har en samlet anlægsbudget på ca. 10 mio. kr. og forventes realiseret inden udgangen af 2017.

BISGAARDEJSING bistår Aabenraa Kommunes projektledelse med udbudsrådgivning og undervisning samt herudover kontraktstyring af totalrådgiver.

5 års syn for Viborg Gymnasium og HF

Bisgaard|Ejsing udfører 5 års syn på sprogfløjen der blev tilbygget i 2012, samt det renoverings- og ombygningsarbejder der blev udført samtidig på gymnasiet.

Omfang ca. 2.500 m2.

5 års syn for Horsens Kommune

Bisgaard|Ejsing udfører 5 års syn på plejecentret Birkebo i Østbirk.

Plejecentret består af 25 almene plejeboliger, 10 almene seniorboliger samt et kommunalt aktivitets- og serviceareal. I alt ca. 3.500 m2.

Nyt bosted for Aarhus kommune

BISGAARD | EJSING udarbejder som underrådgiver for Bascon et beslutningsgrundlag og mulighedsstudie for Aarhus Kommune vedrørende placering af et bosted for utilpassede unge. Bostedet indeholder 12 boliger med tilhørende dagtilbud samt personalefaciliteter. Bostedet forsøges placeret i landzone.

VI HAR TIDLIGERE LØST OPGAVER FOR: